Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Fysio Kunnon Karhu Oy
Y-tunnus: 3263800-9
Osoite: Karhulantie 61, 48600 Kotka
Verkkopalvelu: www.fysiokunnonkarhu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Yhteyshenkilö: Maiju Marjamäki
Osoite: Karhulantie 61, 48600 Kotka
Puhelinnumero: +358 44 973 1153
Sähköpostiosoite: info@fysiokunnonkarhu.fi

3. Rekisterin nimi

Fysio Kunnon Karhu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietolähteet

Rekisterin käyttötarkoitus on Fysio Kunnon Karhu Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen sekä sen kehittäminen, ajanvarausten mahdollistaminen ja laskutustietojen ylläpito.

Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot tallennetaan ajanvarauksen yhteydessä. Tiedot tallennetaan ajanvarauksen yhteydessä. Jos kyseessä on hoitoala, tietoja kerätään myös asiakasta palvelevalta hoitohenkilöstöltä. Kerättäviä̈ henkilötietoja käytetään Fysio Kunnon Karhu Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Jos asiakkaan ja Fysio Kunnon Karhu Oy:n välillä on hoitosuhde, järjestelmään tallennetaan myös hoitosuhteen kannalta asiakkaan tallennettavaksi hyväksymät tiedot. Hoitotietojen osalta ne tiedot viedään viranomaisten ylläpitämään Kanta-arkistoon, jotka laki edellyttää vietäväksi.

Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Rekisterinpitäjä voi myös lähettää̈ markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä̈ tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@fysiokunnonkarhu.fi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, syntymävuosi, syntymäaika tai henkilötunnus (jos laki edellyttää sitä hoitosuhteen perusteella), asiakkaan laskutustiedot, kuten etu- ja sukunimi, kieli, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, viimeisin sisäänkirjautuminen, tiedot siitä kuka asiakastietoja on katsellut ja muokannut, tehdyt varaukset, asiakaskäynnit, maksut ja tieto siitä kuka niitä on katsellut tai muokannut.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Fysio Kunnon Karhu Oy:n asiakasrekisteristä ei luovuteta rekisteritietoja kolmannelle osapuolelle eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen luovuttaminen on mahdollista ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin.

7. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

8. Tietojen suojaus

Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa. Sähköinen aineisto käsitellään ja säilytetään Acute-potilastietojärjestelmässä.

Rekisterin ylläpitoon käytettävä verkkopalvelu on suojattu salasanoin ja tietokantapalvelin sekä muut palvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään suojattuina kulloinkin turvallisena pidettynä menetelmää käyttäen. Tietojen säilyvyys on varmistettu automaattisten varmuuskopioiden avulla.

Jos käyttämiimme järjestelmiin murtaudutaan niin, että se vaikuttaa sinuun, saamme siitä tiedon ja ilmoitamme siitä mahdollisimman nopeasti ja kerromme myöhemmin mitä vastatoimenpiteitä me teimme. Asiakkaan on pidettävä oma käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa kolmansilta osapuolilta, mikäli asiakkaalla on sellaiset.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää korkeintaan 2 kertaa vuodessa.

10. Evästeet ajanvarausjärjestelmän käyttäjille

Käytämme sivuillamme ja ajanvarausjärjestelmässä ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle talletettava ja siellä säilytettävä merkintä, joka mahdollistaa sen, että käyttäjälle voidaan luoda turvallinen istunto (sessio), jonka ajan järjestelmä tietää kyseessä olevan saman käyttäjän. Ilman evästeitä palveluun kirjautuminen ei onnistu. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Ajanvarausjärjestelmässä vieraileva käyttäjän ei ole välttämätöntä sallia evästeitä, mutta tällöin palveluiden sujuvaa toimintaa ei voida taata. Evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.